adj.

that has a fine eye.

adj.

Երեւելի մեծութեամբ եւ գեղեցկութեամբ աչաց. մեծակն. հրաչեայ. աչագեղ. խոշոր աչուի, աղուոր աչուի.

Աչեղ, բարձրահասակ, եւ կարմրայտ. (Խոր. ՟Ա. 25։)

Սուրբն մարկոս էր աչեղ. (ՃՃ.։ Հ=Յ.։)