pl. s.

cf. Աչք.

Առաւել ռմկ. իբր Աչք։

Կոյս մի կայր աղուոր աչեր. (Շ. յառակս.։)

Զաչերն արտասուօք լնոյր՝ առաւօտուն զօղոյն նըման. (տաղ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խաչերկաթ

Չաչեր

Voir tout