s.

bracelet.

s.

ψέλλιον, κληδών, χλιδών. armilla, monile, omen. պ. էպրէնջէն. Մանեակ դաստակաց ի զարդ. ապրջան. ի պէտս կանանց՝ տե՛ս (Ծն. ՟Ի՟Դ. 22։ Յուդթ. ՟Ժ. 4։ Ես. ՟Գ. 20։ Եւ արանց՝ ՟Բ. Թագ. ՟Ա. 10։ ՟Ը. 7։ Ես. ՟Ի՟Գ. 42։)

Ապարանջանին պճնութեամբ. (Նար. ՟Լ՟Գ։)

Զոսկի ապարանջանքն։ Ապարանջանսն՝ որ ի դաստակս ձեռացն. (Գէ. ես.։)