ն.

Անհարկի եւ անարգ համարել. պախարակել. թողուլ լքանել իբրեւ անպիտան. գրի եւ ՊԱՀԱՐԿԵԼ.

Վատութիւնք քաջաց ապիհարկեալք ոչ գրեցաւ ի մատենագրաց անտի։ Եւ պահարկելով (ա՛յլ ձ. պախարակելով) զմոլար օրէնսդիրն, եւ առ ոտն հարկանելով զխոստացեալ պարգեւսն. (Արծր. ՟Ա. 3։ ՟Գ. 5։)