vn.

to grow stupid, to wonder.

չ.

Ապուշ լինել, անզգայիլ. ցնորիլ. յիմարիլ.

Ի վաղնջուց հետէ կորուսեալք, եւ տգիտութեամբ մեղացն ապշացեալք. (Ագաթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ապշանամ
դու ապշանաս
նա ապշանայ
մեք ապշանամք
դուք ապշանայք
նոքա ապշանան
Imparfait
ես ապշանայի
դու ապշանայիր
նա ապշանայր
մեք ապշանայաք
դուք ապշանայիք
նոքա ապշանային
Aoriste
ես ապշացայ
դու ապշացար
նա ապշացաւ
մեք ապշացաք
դուք ապշացայք
նոքա ապշացան
Subjonctif
Présent
ես ապշանայցեմ
դու ապշանայցես
նա ապշանայցէ
մեք ապշանայցեմք
դուք ապշանայցէք
նոքա ապշանայցեն
Aoriste
ես ապշացայց
դու ապշասցիս
նա ապշասցի
մեք ապշասցուք
դուք ապշասջիք
նոքա ապշասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ապշանար
դուք մի՛ ապշանայք
Impératif
դու ապշացի՛ր
դուք ապշացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ապշասջի՛ր
դուք ապշասջի՛ք