adj.

Աջողակիչ, կամ աջողակ.

Աջողական (կամ յաջողական) աջով տեառնագրեալք. (Նար. առաք.։)

Որ երկաքանչիւրօք աջողական իցէ. (Մեկն. ղեւտ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հաջողական

Voir tout