ն.

Առատապէս եւ ճոխաբար յօժարութեամբ տալ.

Եւ զմետասան ժամու մշակոցն զվարձն լիով առատատրեցեր ըստ քում մեծութեանդ. (Բենիկ.։)

Երկնապարգեւ շնորհացն զօրութեանց մասունք քեւ առատատրեալ. (Անան. եկեղ։)

Յարքայէ առատատրեալ պարգեւք. (Ճ. ՟Ա.։)