s.

Լցումն. յագեցումն. զեղումն.

Ի սրովբէասարսափ աստուածակայծակն սեղանոյն առլցմանէ. (Անան. եկեղ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif առլցումն առլցմունք
accusatif առլցումն առլցմունս
génitif առլցման առլցմանց
locatif առլցման առլցմունս
datif առլցման առլցմանց
ablatif առլցմանէ առլցմանց
instrumental առլցմամբ առլցմամբք