ն.

Ի ձեռս բերել. զբռամբ արկանել. նուաճել. գրաւել. ձեռք ձգել.

Տիրեաց նա առհասարակ, եւ առձեռնեաց զաշխարհն հայոց։ Առձեռնեաց զտարսոն կիլիկեցւոց. (ՃՃ.։)

Յառաջագահ անդր զնստելն առձեռնէր քան զամենայն մեծանձանց. (Կաղանկտ.։)

Եւ կոխեալ զմահ, եւ զդժոխս առձեռնեաց. (Գանձրն.։)