adj.

Մաքրեալ առ յԱստուծոյ կամ ՟Ավ. սրբամաքուր.

Պետրոս զյովհաննէս յոյժ ախորժէր զսիրելին Քրիստոսի վասն քրիստոսաբար հեզութեան նորա, զոր ունէր յաստուածամաքուր սիրտն. (Տօնակ.։)

Անբիծ անարատ լինել աստուածամաքուր յղութեանն կուսին. (Եպիփ. ծն.։)