adv.

Որպէս Այսր, կամ Աստ.

Արտաքոյ քան զքաղաքս մեր այսօր աստր ժողովել օրինադրեցին. (Ճ. ՟Գ.։)

Գինի ոչ ունին աստր. (Եփր. համաբ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աստրուբաղ, ղայ

Voir tout