s.

Բերելն յիւրմէ զասր.

Ոչխար՝ ասրաբերութեամբ. (Լմբ. յանառակն։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ասրաբերութիւն ասրաբերութիւնք
accusatif ասրաբերութիւն ասրաբերութիւնս
génitif ասրաբերութեան ասրաբերութեանց
locatif ասրաբերութեան ասրաբերութիւնս
datif ասրաբերութեան ասրաբերութեանց
ablatif ասրաբերութենէ ասրաբերութեանց
instrumental ասրաբերութեամբ ասրաբերութեամբք