s.

ԱՏԵՆԱՏԵՂԻ ԱՏԵՆԱՏՈՒՆ Տեղի եւ տուն ատենի. ատեան. դիւան. ապարանք դատաւորի.

Շինեցան տաճարք, ատենատեղիք, փողոցք. (Միխ. աս.։)

Ընդէ՞ր ոչ մտանէք յատենատունդ. (Եղիշ. ի չարչարանս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ատենատուն ատենատունք
accusatif ատենատուն ատենատունս
génitif ատենատան ատենատանց
locatif ատենատան ատենատունս
datif ատենատան ատենատանց
ablatif ատենատանէ ատենատանց
instrumental ատենատամբ ատենատամբք