adv.

ταχέως, θᾶττων. cito, citius. Արագ. արագ արագ.

Հասանելով ի վերայ արագապէս. (Պիտ.։)

Արագապէս մտառեալ լսէ. (Նար. ՟Հ՟Ե։)

Արագապէս խողխողեցայք։ Արագապէս զոյգ ընդ բանին, եւ այլն. (Շար.։)

προσφάτως. recenter. Դեռ նորոգ. ահա զարդիս. ի մօտոյ. նո՛ր, քիչ ապեն է՝ որ.

Բանն յաւիտեանս առ ի հօրէ ծնեալ, բայց զմարմինն արագապէս եկն առ զգեցաւ վասն մեր. (Կոչ. ՟Ծ՟Բ։)