cf. ԱՐԱՐՉԱԲԱՐ.

ՅԱստուծոյ զնոսա արարչագործապէս գոյանալ ասէ։ Աստուած՝ ամենայնի է տեղի, ոչ մարմնապէս, այլ արարչագործապէս. (Մաքս. ի դիոն.։)

Կատարեա՛լ ամենայն, եւ բարի եւ իմաստասիրաբար եւ արարչագործապէս են եղեալ. (Նիւս. բն. ՟Խ՟Ա.)