cf. ԱՐԲՈՒՄՆ.

Յորոյ տեղոյ մատռոակեալն իսկ էր յարբեցումն իւր սուրբ եւ ամբիծ ձեռքն Գրիգորի. (Յհ. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif արբեցումն արբեցմունք
accusatif արբեցումն արբեցմունս
génitif արբեցման արբեցմանց
locatif արբեցման արբեցմունս
datif արբեցման արբեցմանց
ablatif արբեցմանէ արբեցմանց
instrumental արբեցմամբ արբեցմամբք