adj.

Պարտական արեան.

Ըստ կամս իւր կատարեաց ի վերայ իւր զարենապարտն լինել. (Արծր. ՟Գ 13։)

Ոչ է պարտ ուտել կերակուր մահաբեր. զոր թէ ոք ուտէ գիտութեամբ, արենապարտ է անձինն. (Զքր. ծործոր.։)