cf. ԱՐԺԱՆԱՊԷՍ.

Արժանաբար ժամանեալ ի գահաւորակն Սողոմոնի. (Զքր. կթ.։)

Արժանաբար ըղձականութեամբ հնչել զձայն բերկրանաց. (Նար. կուս.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անարժանաբար

Voir tout