adj.

Արժանի տեսօղ լինելոյ, կամ արժանապէս տեսօղ.

Զժողովուրդս ոչ ընդ նոսա ելանել (ի լեառն), բայց տեսօղս լինել արժանատեսացն երջանիկ ի վերն ճանապարհի. (Փիլ. ել.։)

Եւ Արժանի տեսութեան. փառացի տեսլեամբ.

Վասն յերեսաց արժանատես եւ պայծառափայլ գոլոյ՝ զբառնաբաս դիոս կոչէին. (Ոսկ. գծ.։)