s.

Արժողութիւն արծաթոյ որոշեալ ի տէրութենէ կամ ի սովորութենէ. յն. արծաթ սահմանեալ.

Գին հատանել նախերախայրեացն արծաթարժութեամբ. (Փիլ. քհ. ՟Ժ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif արծաթարժութիւն արծաթարժութիւնք
accusatif արծաթարժութիւն արծաթարժութիւնս
génitif արծաթարժութեան արծաթարժութեանց
locatif արծաթարժութեան արծաթարժութիւնս
datif արծաթարժութեան արծաթարժութեանց
ablatif արծաթարժութենէ արծաթարժութեանց
instrumental արծաթարժութեամբ արծաթարժութեամբք