adj.

ἅποικος colonus Որոյ բնակութիւն է արտաքոյ իւրոց հայրենեաց. գաղթեալ. գաղթական.

Առ մեր արտաբնական տեսայ (այսինքն տեսի) զամենայն քաղաքն արբեցեալ առ դիոնիսեանսն. (Պղատ. օրին. ՟Ա։)