ն.

ԱՐՏԱԿԻՏԵԼ. Արտաքին կիտուածովք յօրինել. զարդարել. պուտ պուտ՝ պէնէկ պէնէկ զարդարել.

Մատիք առ այն իմանալի ծաղկաւ արտակիտեալ սեղան. (Նար. յովէդ.։)

Հանդերձիւք երեւելի մետաքսաց եւ ոսկեհուռ արտակիտեալ։ Արտակիտելոցն կողից. (Մագ. ՟Ժ՟Գ. ՟Ժ՟Ը։)

ԱՐՏԱԿԻՏԵԼ. Արտակիտիւ կամ կարթիւ արտաքս ձգել, ըմբռնել. հարստել.

Արտակիտեալ զնա կարթիւք։ Զմաքրափառն (զմարգարիտ) ի թալատայ (այսինքն ի ծովէ) արտակիտեալ ստորիջացն ի խորս։ Ի ծայրս կօշկին արտակիտեալ՝ ի վերջ նահանջէր. (Մագ. ՟Ժ՟Բ. չ. ՟Լ՟Է։)