ն.

ἑξάγω educo, subduco Ի բաց հանել.

Զվերնոյ իմաստութեանն զնշոյլս ի բաց ի նմանէ արտահանել. (Սարկ. լուս.։)

Մանաւանդ Հանել բառնալ ի կենաց. կարճել ի կենաց. սպանանել.

Զիա՞րդ իմաստասէր հմտասէր զինքն արտահանէ, այսինքն ի բաց բառնայ։ Ոչ։ է պարտ ումեք զինքն արտահանել, այսինքն ի բաց բառնալ. (Սահմ. ՟Ը։)

Մի՛ նմանիցիս այնոցիկ՝ որ զինքեանս արտահանել ջանան. (Պտմ. աղեքս.։)

Յընտանի մարմնոյս արտահաինեալ. (Մագ. ՟Ա։)

Մարտիրոսութիւն ոչ լինի յինքենէ երթալ զիւրովին, եւ արտահանել զինքն ի կենաց. (Մխ. ապար.։)