cf. ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՈՒԹԻՒՆ.

Արտասահմանումն ի դրախտէն. (Նախերգ. փիլ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif արտասահմանումն արտասահմանմունք
accusatif արտասահմանումն արտասահմանմունս
génitif արտասահմանման արտասահմանմանց
locatif արտասահմանման արտասահմանմունս
datif արտասահմանման արտասահմանմանց
ablatif արտասահմանմանէ արտասահմանմանց
instrumental արտասահմանմամբ արտասահմանմամբք