ն.

Վարել զարտ. արօրագրել. սերմանել. մշակել. վարուցան ընել, ցանել.

Յերկինս արտավարեալ սորեցուցանէր իբր զցորեան զմանանայն. (Վրդն. սղ.։)

Աղբիւրացոյց զվէմս, արտավարեաց յօդս. (Վրդն. լուս.։)

Դարձեալ՝ Ի բաց վարել.

Զհասեալ տուգանսն ի վերայ քո դիւրաւ արտավարեսցես ՛ընչիւք). (Ոսկիփոր.։)