adj. s.

Տպաւորեալ նիշ կնքոյ. դրոշմեալն.

Տպաւորեսցես ի նմա արտատիպս կնքոյ սուրբ տեառն։ Զարտատիպ կնիքն՝ զտեսակ տեսակացն. (Փիլ. ել. ՟Բ. 122. 124։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ճշմարտատիպ

Voir tout