ն.

Ի բաց որոշել.

Արտորոշեալ զնա յաւէժական բարութենէն։ Արտորոշեաց զիս ի դրախտէն. (Զքր. կթ.։)

Ի լուսաւոր զիս ի դրախտէն. (Զքր. կթ.։)

Ի լուսաւոր պատուիրանէ արտորոշեալ գտանէր։ Թաղման անգամ արժանի ոչ արարեալ՝ զիւրսն արտորոշէ զանկեալս. (Պիտ.։)

Զամենեսեան արտորոշէր ի ճանապարհաց չարաց. (Յհ. կթ.։)

Եւ Բաժանել. եւ Զանազանել. որոշել.

Անանջատելի բնութեամբ ի սմանէ ոչ արտորոշի. (Անան. եկեղ։)

Արտորոշեալ ճանաչի ի նոսա դէմն այսուիկ. հօր՝ ծնօղ գոլ, որդւոյ՝ ծնունդ. իսկ հոգւոյ՝ ելումն. (Յհ. իմ. երեւ.։)