adj.

ἕκνομος, ἑκνομία, ἕκθεσμος exlex, illegitimus, illicitus Որ ինչ արտաքոյ է օրինաց եւ կարգաց. անկարգ. անհեթեթ. անսովոր.

Եւ ոչ մի ինչ արտօրէն խառնակութիւն մարդկան թողացուցանել։ Արք եւ կանայք արգելցին յարտօրէն խառնակութեանց։ Զարտատոհմսն եւ զարտօրէնս անառակութիւնս յոյժ ատեցեալ. (Փիլ. ՟ժ. բան. եւ Փիլ. իմաստն.։)

Ծառայք արտօրէն եւ խակամիտ կենցաղոյ արտաքսեալք ի տանէն. (Սարկ. քհ.։)

Արտօրէն, այլադէն։ (Հին բռ.)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մարգարտօրէն

Մարտօրէն

Voir tout