ԱՒԱԶԱԿՈՒՌ ԳԱՆԻՉ. Ըստ Հին բռ. մեկնի, Քոք կամ քուքս։

Որ է առեալ ի բանից աստի (Կիւրղ. թագ.)

Կարիճն գործի ինչ տանջանաց է՝ նուրբ եւ երկայն իբրեւ զբաղանտն, զոր հայերէն քուքսն ասեն, զոր լնուն աւազով, եւ այնու հարկանեն ի գան։