vn.

to kick, to kick up one's heels.

ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ λακτίζω calcitro Աքացի հարկանել. աք ածել. կիցս ընկենուլ.

Խիստ է քեզ ընդդէմ խթանի աքացել. (Գծ. ՟Ի՟Զ. 17։)

Որ խածանեն, եւ աքացեն։ Խթան զոտս աքացոզացն ծակոտէ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 1։ եւ Ոսկ. ես.։)

Ջորի աքացող. (Մագ. ՟Ծ՟Ե։)