adv.

kicking;
— ծեծել, to kick.

adv.

λάξ extremo pede, calce, calcibus Ոտիւք, կրնկամբք.

Մակբայ քերթութեան (որակութեան). մուրացացի, ծղացի, աքացի. (Թր. քեր.։)

Աքացի ծեծես եւ թշնամանես. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 10։)

Ծեծէր աքացի զկողս նոցա. (Ճ. ՟Գ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աշխարհաքաղաքացի, ցւոյ, ցեաց

Աքացիք, ցեաց

Երկնաքաղաքացի

Մայրաքաղաքացի, ցւոյ

Մարդաքաղաքացի

Մեծաքաղաքացի, ցւոյ

Քաղաքացի, ցւոյ, ցեաց

Voir tout