s.

weasel;
— սպիտակ, ermine.

s.

γαλεή, γαλή mustela Չորքոտանի՝ որպէս զմուկն մեծ, կամ որպէս զփոքր եւ բարակ կատու, որսօղ եւ գոլ որպէս զնա, փափակամորթ եւ քնքուշ, պէսպէս գունով ըստ տեղեաց. մկնհարմուկ.

Աքիս, եւ մուկն. (Ղեւտ. ՟Ժ՟Ա. 29։ եւ ԳԱղիան։)

Զմարդիկ ի կռոց, եւ յաքսից (յն. ի կատուաց), եւ ի կոկորդիզոսաց զերծուցանել. (Ոսկ. գծ.։)

Երեւեալ օձ, կամ մուկն, կամ աքիս. (Նոննոս.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կզաքիս, աքսի, սաց

Մանրաքիստ

Մկնաքիս

Voir tout