adj.

that stretches out the arm;
received with open arms.

adj. adv.

Ձդօղ, կամ ձգելով զբազուկն՝ առ ի ունել զիմն.

Իւրաստեղծն հօտից տածօղ (հովիւն քաջ), բազկաձիգ՝ գառանցն ժողովօղ. (Նար. խչ.։)