va.

to divide into several branches;
to out, to cut off;
to abridge, to resume in a few words.

ն.

Որպէս թէ Բազկատել, ծայրատել. որպէս Կարճել ի կենաց.

Մեծամեծս փքայր ... հարկանել, խորտակել, բազկել (կամ բաղկել, կամ բաղխել), եւ ի միջոյ ի բաց կորուսանել. (Յհ. կթ.։)

Կամ Համառօտել զբան. բովանդակել.

Զեղչելն եւ զբազկելն եւ զկարճառօտ բանն ի համառօտն կացուցանել՝ զայն մեք ոչ դանդաղեցաք. (՟Բ. Մակ. ՟Բ. 29։)