adj.

ποικιλότατος maxime varius Յոյժ բազմազան. կարի զանազանեալ.

Իմացայ զերկրի բնութիւն, զամենայն լեալ բազմազանագոյն ծանեայ. (Ածաբ. ժղ.։)