s.

great multitude of people;
tumult, great noise with confusion and disorder.

s.

Յաճախութիւն ամբոխի, եւ ամբոխիչ իրաց. Նա ինքն ամբոխի առ ինքն բազմամբոխութեամբն եւ ախտիւք, եւ այլոց զնոյն զայն գործէ. (Առ որս. ՟Ժ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բազմամբոխութիւն բազմամբոխութիւնք
accusatif բազմամբոխութիւն բազմամբոխութիւնս
génitif բազմամբոխութեան բազմամբոխութեանց
locatif բազմամբոխութեան բազմամբոխութիւնս
datif բազմամբոխութեան բազմամբոխութեանց
ablatif բազմամբոխութենէ բազմամբոխութեանց
instrumental բազմամբոխութեամբ բազմամբոխութեամբք