adj.

Ուր իցի տապ սրտի յոյժ. կամ դրելի է Բազմատագնապ (զոր տեսցես).

Այսօր հանգուցէ՛ք զիս ի բազմատապ աշխտութենէս (վասն նորածին արքային հրէից). (Եպիփ. ծն.։)