cf. ԲԱԶՄՕՐԻՆԱԿԱԲԱՐ. πολυτρόπως

Բազմօրինակապէս կանխաւ խօսեցաւ Աստուած ընդ հարսն մեր. (Նիւս. երգ.։ (որ յ Եբր. ՟Ա. 1. դնի ի մեզ, բազում օրինակօք)։)

Զայս յեղանակեմ բազմօրինակապէս. (Խոսր. ժմ.։)

Բազմօրինակապէս պատժեցան. (Խոսրովիկ.։)