adj.

πολυΰμνητος Ուր իցէ բազում օրհնութիւն կամ օրհներգութիւն, որպիսի է Սրբասացութիւնն, եւ Փառք ի բարձունս երգն.

Բազմութիւն զօրաց երկնաւորաց զբազմօրհնեանն զայն փառաբանութիւն աւանդին. (Դիոն. երկն. ՟Դ։)

Սերոբէիցն բազմօրհնեանն այն եւ պաշտելի աստուածաբանութիւնն. (Շ. հրեշտ.։)

Բազմօրհնեան կոչի (փառք ի բարձունսն), եւ հրեշտակական է այս օրհնութիւն. (Ի գիրս խոսր.։)

Հովուացն տային աւետիս, եւ զբազմօրհնեանն փառատրութիւն ընդ նմին նուագէին. (Տօնակ.։)

Կամ Բազում օրհնաբանութեան արժանի. բազմերգելի, երեքփառատրեան.

Ոմանք զբազմօրհնեանն զայն եւ զպաշտելի աստուածութիւնն վերագոչեն, սուրբ սուրբ սուրբ, տէր զօրութեանց. (Դիոն. երկն. ՟Է։)