s.

cup, glass, mug, goblet;
chalice;
bumper.

s.

ποτήριον poculum, calix Ըմպանակ. սկահ. սկիհ. ճաշակ. աման ըմպելոյ՝ փոքրիկ, որով առնու ոք զբաժին գինւոյ, եւս եւ ջրոյ. գաւաթ.

Բաժակ՝ աման գինւոյ բաժնիչ ասի. (Վրդն. սղ.։)

Բաժակ մի ջուր ցուրտ. (Մտթ. ՟Ժ. 42։)

Ի հացէ նորա ուտէր, եւ ի բաժակէ նորա ըմպէր. (՟Բ. Թագ. ՟Ժ՟Բ. 3։)

Բաժակն փարաւոնի ի ձեռին իմում։ Առնուի զխաղողն, եւ ճմլէի ի բաժակն փարաւոնի. (Ծն. ՟Խ. 41։)

Բաժակ քո որպէս անապակ արբեցոյց զիս. (Սղ. ՟Ի՟Բ. 5։)

ԲԱԺԱԿ. Ըմպանակն հանդերձ ըմպելեաւն, կամ պարզապէս գինին որ ի նմա.

Յանուն անօթոյն՝ եւ զգինին սովոր եմք կոչել բաժակ՝ գոհացաւ. (Մտթ. ՟Ի՟Զ. 27։)

Այս բաժակ է նոր ուխտ՝ իմով արեամբ վասն ձեր հեղլոյ. (Ղկ. ՟Ի՟Բ. 20։)

Նմանութեամբ է նշանակ չարչարանաց, վշտաց, բարկութեան, որպէս եւ փրկութեան, ուրախութեան, սիրոյ, եւ այլն.

Կարէ՞ք ըմպել զբաժակն՝ զոր ես ըմպելոցն եմ։ Հա՛յր իմ, եթէ հնար է, անցցէ բաժակս այս յինէն։ Բաժակ փրկութեան ընկալայց։ Բաժակ ցասմանն Աստուծոյ.եւ այլն։

Որք զբաժակ մահու ընդ քեզ արբին։ Զփրկականն ըմպեալ զբաժակ։ Բաժակ հոգեւորական՝ լցեալ աստուածային ուրախութեամբ։ Անմահարար բաժակ հեղեալ յերկնից սուրբ հոգի. (եւ այլն. Շար.։)

Անսովոր են հոլովքս.

Խնդրէր անցանել զնովաւ բաժակոյն. (Եփր. համաբ.։)

Մատռուակք բաժակոյն կենաց։ Զգինին մատուցանէր բաժակով. (ՃՃ.։)

ԲԱԺԱԿ՝ որպէս յն. νάμα latex որ է Խոնաւուտ հոսանք. ըմպելի. եւ իբրու Բաժանողական.

Բերանոյս մերոյ՝ բանիցն բաժակն արտաքս հոսելով, վեհագոյն քան զամենայն տեսակ բաժակաց. (Պղատ. տիմ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բաժակալ

Բաժակակալ

Բաժակեմ, եցի

Բաժակիկ

Հրաբաժակ, ի

Քաղցրաբաժակ

Voir tout