adj.

Սիրօղ զբաժանումն՝ ըստ մտաց չարին Նեստորի. եւ նեստորամիտ կարծեցեալ.

Որք ի միացուցանելն են յօժարեալք ... իսկ բաժանասէրքն, եւ այլն. (Շ. թղթ.։)

Զի զբաժանասէրսն յանդիմանեսցէ։ Զգուշացեալք ի բաժանասիրացն յաւակնութենէ. (Սարկ. հանգ.։)

Բաժանասէր ազգ. (Կամրջ.։)

Մի՛թէ աստուածութիւնն որդւոյ առանց մարդկութեա՞ն նորա ... ըստ բաժանասիրացն չար մտածմանց. (Տօնակ.։)