s.

spade, hoe;
mattock;
բահեմ, to hoe.

s.

ξύστρον pala Թի երկաթի, գործի բրելոյ եւ պեղելոյ զհող երկրի. բահ.

Առեալ թագաւորին բահ եւ փայտատ՝ հատանել զգիրս հանգստարանաց սրբոց. (Ագաթ.։)

Բրել ձեռամբ, փայտատօք եւ բահիւք. (Շ. ընդհ.։)

Վասն բահի յոյժ տրտմէր, ո՛րպէս բրեսցէ զերկիր. (Վրք. հց. ՟Դ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աբբահայր, հօր

Ակմբահոյլ

Բահաղ, ղու

Բահուանդ, ից

Գումաբահոլով

Թամբահարեմ, եցի

Ծծմբահանք, նաց

Ծծմբահոտ

Ծծմբահուր

Նրբահայեաց

Սրբահամ

Սրբահայեաց

Սրբահետ

Voir tout