va.

to join.

ն.

ԲԱՂԵՄ որ եւ ՓԱՂԵԼ. Կցել. կցորդել. շարակարգել. միաւորել. զուգել. յարել. պատել. (լծ. ռմկ. պըլ լէլ. յն. բլէ՛գօ. լտ. բլի՛գօ)

Բաղբանական է՝ բազում բաղեալ բան. (Նչ. քեր.։)

Բաղաձայնք՝ բաղելով ընդ նոսա ձայնաւոր գիր, ձայն բացակատարեն. (Մխ. ապար.։)

Բաղել, պատել։ (Հին բռ.)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բաղբաղեմ, եցի

Զբաղեմ, եցի

Նաբաղեմ, եցի

Voir tout