adj.

ԲԱՂՁԱԼԻ եւ ԲԱՂՁԱԼԻՑ. Լի կամ լցեալ բաղձանօք. մեծափափաք. անձկալից.

Գնալ զկնի աղքատութեան, եւ կեալ բաղձալի կարօտանօք. (Փարպ.։)

Սուրբ սիրով, շնոհալից յուսով, եւ բաղձալից գթով առ կամսն Աստուծոյ. (Յճխ. ՟Ի՟Գ։)

Վերապտտուեմք զօրս բաղձալից. (Գանձ.։)