mus. s.

basse, base;

adj.

thorough base.

adj. s.

պ. ար. պամ, պէմմ. Հաստ թելն քնարի խոշորաձայն. եւ Ձայն խոշոր.

Չորրորդ (ձայն) է բամբն, հով եւ գէջ ըստ բնութեան ջրոյն։ Չորրորդ լարն, որ է պամն, բնութեամբ ջրոյ եւ մաղասոյ՝ ցուրտ եւ գէջ. (Երզն. քեր.։)

Ճանաչէ ի տարորոշ բազմութենէ աղեաց, թէ ո՞ր է սուր, եւ ո՞ր է բութ, ո՞ր զիլ, եւ ո՞ր բամբ. (Ոսկիփոր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անբամբաս

Բամբակ, ի

Բամբակենի, ենեաց

Բամբաս

Բամբասական

Բամբասանք, նաց

Բամբասասէր

Բամբասաւոր

Բամբասեմ, եցի

Բամբիշ, բշի

Բամբիշն, բշան

Բամբիռն, բռան

Բամբոց

Հակաբամբ, ի

Voir tout