s.

eulogy, panegyric, praise.

s.

Գովաբանութիւն. բան գովասանական. գովեստ.

Ձայնիւ երգոցս օրհնութեան՝ քումդ երանութեան բանագովութեան. (Նար. կուս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բանագովութիւն բանագովութիւնք
accusatif բանագովութիւն բանագովութիւնս
génitif բանագովութեան բանագովութեանց
locatif բանագովութեան բանագովութիւնս
datif բանագովութեան բանագովութեանց
ablatif բանագովութենէ բանագովութեանց
instrumental բանագովութեամբ բանագովութեամբք