s.

logomachy;
disputation.

s.

λογομαχία, φιλονεικία, ἁντιλογία rixa, controversia, contradictio Հակառակաբանութիւն. վէճ. կագ. յաղթասիրութիւն. դիմախօսութիւն.

Միայն զբանակռուութիւնն ունելով առ ճշմարտութեանն հաւատ բանակռուութիւն. (Աթ. ՟Ժ՟Բ։ Գրի եւ կարճելով՝ ԲԱՆԱԿՌՈՒԹԻՒՆ.)

Ոչ տայ թոյլ ընդ հակառակսն հակառակել բանակռութեամբ. (Ոսկ. ՟բ. տիմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բանակռուութիւն բանակռուութիւնք
accusatif բանակռուութիւն բանակռուութիւնս
génitif բանակռուութեան բանակռուութեանց
locatif բանակռուութեան բանակռուութիւնս
datif բանակռուութեան բանակռուութեանց
ablatif բանակռուութենէ բանակռուութեանց
instrumental բանակռուութեամբ բանակռուութեամբք