adj.

that spins or weaves finely;
finely spun or woven.

adj.

Որ բարակ կտաւս մանէ.

Ամաչեսցեն կտաւագործքն բարակամանք. (Ես. ՟Ժ՟Թ. 9։)

Եւ Բարակ մանեալ.

Յորժամ զօրագոյն ինչ յարեսցի ի տորգս սարդի ոստայնի բարակաման, պատառէ. (Վեցօր. ՟Զ։)

Բարակաման կերպասուք զզգեստսն պաճուճեսցեն. (Երզն. մտթ.։)