adj.

beneficent, bounteous, that does good, liberal.

adj.

Բաշխող բարեաց, եւ բարւոք բաշխեալ.

Բարեբաշխ լերինն ձիթենեաց քատակեալ. (Երզն. լս.։)

Իւղոյն բարեբաշխ բացատրութեամբ ի մասունս եօթանց առաջադրութեանց գնդիցն վառելոց. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բարեբաշխութիւն, ութեան

Voir tout