adj.

productive of good, fruitful, fertile, abundant.

adj.

εὕφορος fetilis, ferax Որ տայ բերս բարիս, քաջաբեր. բերրի.

Ի յամուլ երկրէ այսօր բուսաւ մեզ բարեբեր բոյսն բարի. (Շար.։)

Բարեբերք (պտղովք առաքինութեանց), եւ չարահալածք. (Սարկ. քհ.։)

Բուսեալք ի բարեբեր որթոյն։ Մերձ եկեալ էին բարեբեր ժամանակին. (Վրդն. ծն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բարեբերութիւն, ութեան

Voir tout